Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Καθορισµός Τιµής Μεριδίου Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2014» 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις: 
(1) Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκε -
συµπληρώθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν∆ 4198/61 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νοµοθεσίας και κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου» (ΦΕΚ Α΄168). 
 (2) Του άρθρου 25 του Ν.2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ∆ιοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35). 
 (3) Του Π∆ 363/97 «∆ιατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας επί των ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ Α’ 241). 

β. Την µε αριθµό 248334/9-7-2014 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άµυνας στον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας, Ιωάννη Λαµπρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 1881).

γ. Το υπ' αριθµ. 16/4/31-7-14 Πρακτικό του ∆Σ/ΜΤΣ. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 16/4/31-7-14 Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά: 
 α. Την έγκριση καθορισµού της τιµής µεριδίου για το έτος 2014 στο ύψος των 4,9865 €, ήτοι µειωµένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2013 (5,1999 €) κατά 4,10 %. 

 β. Την έγκριση καταβολής του µερίσµατος Γ΄ Τετραµήνου 2014 (µηνών Σεπ – ∆εκ) µε τιµή µεριδίου 4,1122 €, ήτοι µειωµένης, έναντι της ισχύουσας µέχρι και το µήνα Αυγ του 2014 (5,1999 €), κατά 20,91%, προκειµένου να συµψηφιστούν οι διαφορές του οκταµήνου 2014 και την υλοποίηση της εν λόγω µείωσης µε την παρακράτηση των διαφορών, ως εξής: 
 (1) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Σεπτεµβρίου
2014, αυτές (διαφορές) των µηνών Ιαν – Φεβ 2014. 
 (2) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Οκτωβρίου 2014, 
αυτές των µηνών Μαρ – Απρ 2014. 
 (3) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Νοεµβρίου 2014, 
αυτές των µηνών Μαϊ – Ιουν 2014. 
 (4) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός ∆εκεµβρίου 2014, αυτές των µηνών Ιουλ – Αυγ 2014. 

2. Υλοποίηση της παρούσας µε µέριµνα του ΜΤΣ. 
                                                              Ιωάννης Λαµπρόπουλος
                                                                          Υ Φ Ε Θ Α 

       Ακριβές Αντίγραφο
Ανθλγός (Ο) Πέτρος Φακούδης
               ΓΕΣ/∆ΟΙ/1γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου