Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η σύνταξη των Στρατιωτικών υπόκειται στις παρακάτω μειώσεις:

1.      ΜΕΙΩΣΗ Ν.4024/11: Υπολογίζεται σε ποσοστό 20% για το μέρος της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200€. Στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ος της ηλικίας τους υπολογίζεται σε ποσοστό 40% για το μέρος της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000€. Για τον προσδιορισμό της σύνταξης που θα υποστεί την παραπάνω μείωση αφαιρείται από την μηνιαία βασική σύνταξη το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3865/2010.

2.      ΜΕΙΩΣΗ Ν.4051/12: Υπολογίζεται σε ποσοστό 12% για το μέρος της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300€. Για τον προσδιορισμό της σύνταξης που θα υποστεί την εν λόγω μείωση αφαιρούνται από τη μηνιαία βασική σύνταξη το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του νόμου 3865/2010 και το ποσό της μείωσης του Ν.4024/11.

3.      ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/12: Υπολογίζεται στο άθροισμα της μηνιαίας βασικής σύνταξης, του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. και της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ ως εξής: 
α.     Για συνολικό ποσό αθροίσματος μέχρι 1000,00€ ποσοστό 0%.

β.     Για συνολικό ποσό αθροίσματος από 1000,01€ μέχρι 1500,00€ ποσοστό

5%, του εναπομείναντος ποσού να μην υπολείπεται των 1000,01€.

γ.      Για συνολικό ποσό αθροίσματος από 1500,01€ μέχρι 2000,00€ ποσοστό

10%, του εναπομείναντος ποσού να μην υπολείπεται των 1425,01€.

δ.      Για συνολικό ποσό αθροίσματος από 2000,01€ και άνω ποσοστό 15%, του

εναπομείναντος ποσού να μην υπολείπεται των 1800,01€.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης από την μηνιαία βασική σύνταξη αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου Ν.3865/10, της μείωσης του Ν.4024/11 και Ν.4051/12 και προστίθενται τα καταλογιστέα ποσά του μερίσματος και της οικονομικής ενίσχυσης. Το ποσό της μείωσης που θα προκύψει επιμερίζεται αναλογικά στη σύνταξη, το μέρισμα και την οικονομική ενίσχυση.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η σύνταξη των Στρατιωτικών υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

1.      ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Υπολογίζεται σε ετήσια βάση με την ισχύουσα εκάστοτε φορολογική κλίμακα και επιμερίζεται στους 12 μήνες του έτους.

2.      ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Υπολογίζεται σε 4% επί του βασικού ποσού σύνταξης.

3.      ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Ν.3865/10: Υπολογίζεται επί του βασικού ποσού σύνταξης ως εξής:

α.     Για σύνταξη μέχρι 1400,00€ ποσοστό 0%.

β.     Για σύνταξη από 1400,01€ έως 1700,00€ ποσοστό 3%.

γ.      Για σύνταξη από 1700,01€ έως 2000,00€ ποσοστό 6%.

δ.      Για σύνταξη από 2000,01€ έως 2300,00€ ποσοστό 7%.

ε. Για σύνταξη από 2300,01€ έως 2600,00€ ποσοστό 9%. στ. Για σύνταξη από 2600,01€ έως 2900,00€ ποσοστό 10%.

ζ.      Για σύνταξη από 2900,01€ έως 3200,00€ ποσοστό 12%.

η.      Για σύνταξη από 3200,01€ έως 3500,00€ ποσοστό 13%.

θ.      Για σύνταξη από 3500,01€ και άνω ποσοστό 14%.
 
ι.       Για όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο  έτος της ηλικίας

τους πλέον της ανωτέρου εισφοράς παρακρατείται και πρόσθετα ως εξής:

(1)    Για σύνταξη από 1700,01€ έως 2300,00€ ποσοστό 6%.

(2)    Για σύνταξη από 2300,01€ έως 2900,00€ ποσοστό 8%.

(3)    Για σύνταξη από 2900,01€ και άνω ποσοστό 10%.


4.      ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.398665/11: Υπολογίζεται σε ετήσια βάση επί του καθαρού εισοδήματος και επιμερίζεται στους 12 μήνες του έτους ως εξής:

α.     Για συνολικό καθαρό εισόδημα έως 12000€ ποσοστό 0%.

β.     Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12001€ έως 20000 ποσοστό 1%.

γ.      Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20001€ έως 50000 ποσοστό 2%.

δ.      Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50001€ έως 100000 ποσοστό 3%.

ε.      Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100001€ και άνω ποσοστό 4%.

στ. Από 1-1-2015 η ειδική εισφορά μειώνεται κατά 30% και διαμορφώνεται σε 0,70 – 1,40 – 2,10 και 2,80 αντίστοιχα.


5.      ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Δάνεια, εισφορές κλπ.

Για  τον  παρακρατημένο  φόρο  εισοδήματος  καθώς  και  την  παρακρατηθείσα

ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν.3986/11 με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνεται εκκαθάριση.
ΜΕΡΙΣΜΑ Μ.Τ.Σ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το Μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υπόκειται σε μείωση του Ν.4093/12 κατά τον ίδιο τρόπο που υπόκειται και η σύνταξη.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το Μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

1.      ΝΙΜΤΣ: Υπολογίζεται σε 3% επί του καταλογιστέου ποσού.

2.      ΕΑΑΣ: Υπολογίζεται σε 1% επί του καταλογιστέου ποσού.

3.      ΕΚΟΕΜ: Υπολογίζεται σε 10% επί του καταλογιστέου ποσού (μόνο για τους μερισματούχους του Σ.Ξ.).

4.      ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:  Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  εκάστοτε  φορολογική

κλίμακα.

5.      ΒΟΕΑ: Υπολογίζεται σε 5% για κάθε τέκνο επί του καταλογιστέου ποσού.

6.      Διάφορες προσωπικές κρατήσεις που έχουν περιοδικό χαρακτήρα (αναγνώριση προϋπηρεσίας, αναγνώριση γάμου, αποστρατεία τελευταίου βαθμού, κλπ)


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΟΕΜΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΟΕΜΣ

Η οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ υπόκειται στις μειώσεις του Ν.4093/2012 κατά τον ίδιο τρόπο που υπόκειται και η σύνταξη.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΟΕΜΣ

Η οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ υπόκειται σε κράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε φορολογική κλίμακα.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου